HSK Ledy

Urządzenia podłączone do produktów firmy HSK Data Ltd. Sp. z o.o. (dalej określanej jako "HSK") są objęte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez taki produkt, do wysokości nie przekraczającej kwot podanych w „Zasadach Ochrony Podłączonych Urządzeń”.

Przez 1 (jeden) rok od daty zakupu, wszystkie wymienione w „Zasadach Ochrony Podłączonych Urządzeń” (dalej określanych jako "Zasady Ochrony") produkty HSK (dalej określane łącznie jako "Produkty" lub każdy z osobna jako "Produkt") są objęte ubezpieczeniem podłączonych urządzeń.

Sposób realizacji ubezpieczenia jest zawarty w Zasadach Ochrony.

Aby możliwe było zapoczątkowanie realizacji ubezpieczenia, poszkodowany użytkownik (dalej określany jako "Użytkownik") musi spełnić poniższe warunki:

1. posiadać dokument zakupu (paragon, fakturę) z datą nabycia Produktu,

2. prawidłowo wypełnić „Protokół rozpatrzenia roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez produkt HSK Data Ltd. Sp. z o.o.” (określany dalej jako "Protokół"),

3. skontaktować się mailowo lub telefonicznie z HSK w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia wystąpienia szkody, w celu uzyskania i naniesienia w Protokole numeru zgłoszenia. Należy być przygotowanym na podanie:

a) nazwy i typu Produktu, do którego był podłączony sprzęt, który uległ uszkodzeniu,

b) miejsca i daty nabycia Produktu,

c) miejsca i daty powstania szkody,

d) informacji o urządzeniach podłączonych do Produktu w momencie powstania szkody (w tym informacji czy

 urządzenia te posiadają znak CE),

4. w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia szkody wysłać Produkt na adres HSK, kopię dokumentu zakupu oraz wypełniony Protokół z naniesionym numerem zgłoszenia.


* suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpiecznia


Pliki do pobrania:

Zasady Ochrony Podłączonych Urządzeń (PDF)
Protokół rozpatrzenia roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez produkt HSK Data Ltd. Sp. z o.o. (PDF)